31/10/2018 Απόφαση πρόσληψης επιμορφωτών

31/10/2018 Απόφαση πρόσληψης επιμορφωτών

 
Προσλαμβάνουμε τους κατωτέρω με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, ως κάτωθι:
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  1.  
ΣΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ-ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 01/11/2018 – 30/06/2019
  1.  
ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
01/11/2018 – 30/06/2019
  1.  
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
01/11/2018 – 30/06/2019

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη ποσού 1.700,00 € περίπου σε βάρος του Κ.Α. 15.6041.0010 με τίτλο  “Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ της Δ/νσης Πολιτισμού” στον οποίο υπάρχει πίστωση ποσού 25.000,00 € και ποσού 425,00 € περίπου σε βάρος του Κ.Α. 15.6054.0006 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου της Δ/νσης Πολιτισμού’’ στον οποίο υπάρχει πίστωση ποσού 7.000,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2018, ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη θα γίνει και στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019.

<!–

–>