377/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ένστασης της εταιρείας Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. κατά της υπ. αριθ. 359/2020 Α.Ο.Ε. του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» (KM 124/2019)

377/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ένστασης της εταιρείας Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. κατά της υπ. αριθ. 359/2020 Α.Ο.Ε. του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» (KM 124/2019)