383/2022 – λήψη απόφασης για την αποδοχή της χρηματοδότησης και δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ανάληψη υλοποίησης της δράσης του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

383/2022 – λήψη απόφασης για την αποδοχή της χρηματοδότησης και δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ανάληψη υλοποίησης της δράσης του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

383/2022 – λήψη απόφασης για την αποδοχή της χρηματοδότησης και δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ανάληψη υλοποίησης της δράσης του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας