438/2020 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν: α) «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ΚΜ 05/20» και β) «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης ΚΜ 06/20»

438/2020 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν: α) «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ΚΜ 05/20» και β) «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης ΚΜ 06/20»

438/2020 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν: α) «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ΚΜ 05/20» και β) «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης ΚΜ 06/20»