371/2011 – Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β1/2009