289/2011 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων”

289/2011 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων”