292/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 18.200,00 € για την κατασκευή του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

292/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 18.200,00 € για την κατασκευή του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ