304/2011 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας που αφορά την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήμου περιόδου 2012».