274/2011 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του ∆ήμου».