296/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 447,25 € για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης