297/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 13.901,22 € για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου.