278/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικώνπροδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια – εγκατάσταση αντλιών σε κτίρια του Δήμου».