279/2011 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφώνγια την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζόμενων περιόδου 2011» και καθορισμόςόρων διακήρυξης καιτρόπου εκτέλεσης.

279/2011 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφώνγια την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζόμενων περιόδου 2011» και καθορισμόςόρων διακήρυξης καιτρόπου εκτέλεσης.