283/2011 – Λήψη απόφασης για τον έλεγχο τωνεπικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ) ΕΡΓ. Δ1/11».