307/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 40.000.00 € για την κατασκευή του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ4/11.

307/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 40.000.00 € για την κατασκευή του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ4/11.

307/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 40.000.00 € για την κατασκευή του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ4/11.