308/2011 – Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».

308/2011 – Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».