299/2011 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού πουαφορά την υπηρεσία «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου περιόδου 2012».

299/2011 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού πουαφορά την υπηρεσία «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου περιόδου 2012».

299/2011 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού πουαφορά την υπηρεσία «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου περιόδου 2012».