298/2011 – Έγκριση πίστωσης που αφορά την “Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ)”