010/2024 – ορισμό υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και εξειδίκευση πίστωσης για τη δαπάνη πληρωμής τέλους ανταποδοτικού υπέρ ΤΕΕ

010/2024 – ορισμό υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και εξειδίκευση πίστωσης για τη δαπάνη πληρωμής τέλους ανταποδοτικού υπέρ ΤΕΕ