021/2024 – λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ΙΙ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΜΟΝΟ ως προς τις παραγράφους 4.1.β εώς και 4.1.ζ.) του άρθρου 4 της διακήρυξης)» της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης κατασκευής του έργου ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

021/2024 – λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ΙΙ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΜΟΝΟ ως προς τις παραγράφους 4.1.β εώς και 4.1.ζ.) του άρθρου 4 της διακήρυξης)» της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης κατασκευής του έργου ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

021/2024 – λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ΙΙ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΜΟΝΟ ως προς τις παραγράφους 4.1.β εώς και 4.1.ζ.) του άρθρου 4 της διακήρυξης)» της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης κατασκευής του έργου ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ