028/2024 – λήψη απόφασης για τη δωρεά παραχώρηση χρήσης ενός σχολικού λεωφορείου

028/2024 – λήψη απόφασης για τη δωρεά παραχώρηση χρήσης ενός σχολικού λεωφορείου