029/2024 – λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2024

029/2024 – λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2024