053/2024 – λήψη απόφασης παράτασης για το έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

053/2024 – λήψη απόφασης παράτασης για το έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ