059/2024 – αποδοχή κατανομής ποσού 188.536,77 € έτους 2024 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης