063/2024 – λήψη απόφασης για την αποδοχή της υπ’ αριθμ. ΜΕΛ 02/2024 μελέτης / τεύχη δημοπράτησης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

063/2024 – λήψη απόφασης για την αποδοχή της υπ’ αριθμ. ΜΕΛ 02/2024 μελέτης / τεύχη δημοπράτησης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»