064/2024 – λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό ανάθεσης σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

064/2024 – λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό ανάθεσης σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»