067/2024 – λήψη απόφασης για υποβολή σχεδίου Πολυετούς Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Ιλίου ετών 2025 – 2028