066/2024 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 054/2024 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής που αφορά την ανακατανομή ποσών πίστωσης ΣΑΤΑ