069/2024 – λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2024 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα