070/2024 – λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2024 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό τη μορφή αντιτίμου