078/2024 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για «Καθαρισμό – Απολύμανση – Μυοκτονία – Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής, δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου» (ομάδα Β)