099/2024 – λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από καταβολή τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

099/2024 – λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από καταβολή τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος