100/2024 – ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και εξειδίκευση πίστωσης για τη δαπάνη διέλευσης διοδίων υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Ιλίου

100/2024 – ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και εξειδίκευση πίστωσης για τη δαπάνη διέλευσης διοδίων υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Ιλίου