106/2024 – λήψη απόφασης για εκχώρηση απαίτησης από ασφαλιστική αποζημίωση και εξουσιοδότηση της κ. Δημάρχου για υπογραφή αυτής