113/2024 – διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους & επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος