114/2024 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 15.6279.0001