122/2024 – λήψη Απόφασης για: α) Ανάκληση της υπ. αριθ. 003/5481/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής β) έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού προσκόμισης εγγράφων – δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας για τη «προμήθεια συμπυκνωμένου γάλακτος για το έτος 2023»

122/2024 – λήψη Απόφασης για: α) Ανάκληση της υπ. αριθ. 003/5481/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής β) έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού προσκόμισης εγγράφων – δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας για τη «προμήθεια συμπυκνωμένου γάλακτος για το έτος 2023»

122/2024 – λήψη Απόφασης για: α) Ανάκληση της υπ. αριθ. 003/5481/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής β) έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού προσκόμισης εγγράφων – δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας για τη «προμήθεια συμπυκνωμένου γάλακτος για το έτος 2023»