139/2024 – ορισμό υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση άδειας χρήσης της πλατφόρμας ZOOM για ένα έτος