148/2024 – έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών του υποέργου 1 της ομάδας Α’: Έπιπλα ιατρείων, δωματίων, γραφείων, της εταιρείας «Παπαπαναγιώοτου Α.Β.Ε.Ε.Α.» με διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.» σχετικά με τη συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του»

148/2024 – έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών του υποέργου 1 της ομάδας Α’: Έπιπλα ιατρείων, δωματίων, γραφείων, της εταιρείας «Παπαπαναγιώοτου Α.Β.Ε.Ε.Α.» με διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.» σχετικά με τη συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του»

148/2024 – έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών του υποέργου 1 της ομάδας Α’: Έπιπλα ιατρείων, δωματίων, γραφείων, της εταιρείας «Παπαπαναγιώοτου Α.Β.Ε.Ε.Α.» με διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.» σχετικά με τη συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του»