149/2024 – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών συναφών ειδών», προϋπολογισμού 116.910,36 € (συμπ. Φ.Π.Α.)

149/2024 – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών συναφών ειδών», προϋπολογισμού 116.910,36 € (συμπ. Φ.Π.Α.)

149/2024 – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών συναφών ειδών», προϋπολογισμού 116.910,36 € (συμπ. Φ.Π.Α.)