150/2024 – έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζωών», προϋπολογισμού 88.148,00 €

150/2024 – έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζωών», προϋπολογισμού 88.148,00 €

150/2024 – έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζωών», προϋπολογισμού 88.148,00 €