157/2024 – αποζημίωση ζημιάς στo υπ’ αρ. ΖΥΟ 5428 I.X.E ιδιοκτησίας Ιωάννη Πολίτη από πτώση δέντρου

157/2024 – αποζημίωση ζημιάς στo υπ’ αρ. ΖΥΟ 5428 I.X.E ιδιοκτησίας Ιωάννη Πολίτη από πτώση δέντρου