166/2024 – λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών των πιστώσεων της ΣΑΤΑ