172/2024 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 15.6142.0005