181/2024 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την υπηρεσία «Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού εξοπλισμού» συγκεκριμένα τη 2η ομάδα: «Ενοικίαση τεντών για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Πολιτισμού»

181/2024 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την υπηρεσία «Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού εξοπλισμού» συγκεκριμένα τη 2η ομάδα: «Ενοικίαση τεντών για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Πολιτισμού»

181/2024 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την υπηρεσία «Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού εξοπλισμού» συγκεκριμένα τη 2η ομάδα: «Ενοικίαση τεντών για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Πολιτισμού»