182/2024 – ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 070/2024 ΑΔΕ που αφορά αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου

182/2024 – ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 070/2024 ΑΔΕ που αφορά αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου