200/2024 – λήψη για την για την 1. έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ως προς το άρθρο 4.1 παρ. α) έως και ζ) της Διακήρυξης» της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 2. αποστολή πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς να αιτιολογήσουν την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά τους, της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/2024

200/2024 – λήψη για την για την 1. έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ως προς το άρθρο 4.1 παρ. α) έως και ζ) της Διακήρυξης» της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 2. αποστολή πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς να αιτιολογήσουν την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά τους, της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/2024

200/2024 – λήψη για την για την 1. έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ως προς το άρθρο 4.1 παρ. α) έως και ζ) της Διακήρυξης» της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 2. αποστολή πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς να αιτιολογήσουν την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά τους, της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/2024