199/2024 – λήψη απόφασης για τη ματαίωση ή τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης κατασκευής του έργου ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

199/2024 – λήψη απόφασης για τη ματαίωση ή τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης κατασκευής του έργου ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ