203/2024 – λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ιλίου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001414 από το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027

203/2024 – λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ιλίου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001414 από το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027