204/2024 – λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδότησης στο δικηγόρο του Δήμου Χαράλαμπο Μιχάλη για δήλωση παραίτησης από κλήτευση